Байрън Кейти за „трите вида работа“

„Аз мога да намеря само три вида работа във вселената: моята, твоята и на Господ. (За мен думата Господ означава „реалност“. Реалността е Бог, защото управлява. Всичко, което е извън моя контрол, извън твоя контрол и извън контрола на всеки друг, аз наричам Божия Работа). Много от нашия стрес идва от психичната нагласа да не си живееш твоята собствена работа. Когато аз мисля „Ти трябва да си намериш работа, аз искам ти да си щастлив, ти трябва да идваш навреме, ти трябва де се погрижиш по-добре за самия себе си“, в този момент аз съм в твоята работа. Когато се тревожа за земетресения, наводнения, война, или кога ще умра, аз съм в работите на Господ. Ако аз мисловно съм в твоята работа или в Божиите работи, ефектът е изолация. Забелязах това рано през 1986. Когато мисловно отидох в работите на майка ми, например, с мисъл като „Моята майка трябва да ме разбира“, аз незабавно почувствах самота. И разбрах, че в моя живот всеки път, когато съм се почувствала самотна или наранена, аз съм била в работите на друг човек.
Ако ти си живееш твоя живот и аз мисловно живея твоя живот, тогава кой живее моят живот? Ние и двамата сме там. Да бъда мисловно в твоята работа ме отдалечава от това да присъствам в моя собствен живот. Аз съм отделен от мен самия, чудейки се защо моя живот не върви. Да си мисля, че знам какво е най-добро за другите хора означава да съм извън моята собствена работа. Дори в името на любовта, това си е чиста арогантност, и резултатът е напрежение, тревожност и страх. Знам ли кое е най-добро за мен? Това си е моя лична работа. Нека да поработя първо с това, преди да се опитвам да решавам проблемите ти вместо теб.
Ако разбереш трите вида работа достатъчно добре, за да си гледаш своята собствена работа, това може да освободи живота ти по начин, който дори не можеш да си представиш. Следващият път, когато се чувстваш стресиран или дискомфортно, попитай себе си в чий бизнес си мисловно и може да избухнеш в смях! Този въпрос ще те върне обратно при теб самия. И тогава може да разбереш, че ти никога ни си бил присъстващ, че мисловно си живял в работата на другите хора през целия си живот. Само разбирането, че ти си в работата на друг човек може да те върне обратно при твоето прекрасно аз.
И ако практикуваш това известно време, може да разбереш, че въобще нямаш работа или че животът си тече перфектно по неговия си начин.“
Байрън Кейти, „Да обичаш това, което е“

Байрън Кейти е автор на метод за духовна трансформация,  наречен от нея „Работата“ и основан на нейни дълбоки лични трансформиращи преживявания, които тя нарича пробуждане за реалността и които й се случват след 10 годишен период на тежка депресия. Това, което прочетох за нея и нейния метод, много ми хареса, защото въплъщава основните принципи на когнитивната психотерапия в много достъпен и лесен за самостоятелна употреба начин.
В основата си нейният метод представлява серия от въпроси, които подлагат на преосмисляне и  преоценка мисли и вярвания, които обикновено не подлагаме на съмнение, но именно те са истинската причина да изпитваме безсилие, гняв, чувство за малоценност и други негативни преживявания в живота ни. Резултатът от този изследователски процес на своето мислене е свободен ум, който не спори вече с тази реалност, а я обича такава, каквато е.
В следващата публикация ще представя този метод от четири прости стъпки-въпроси, но сега споделям нейната прекрасна формула за трите вида работа във вселената: моята, твоята и на Господ. Тази формула е директният път за изграждане на здравословни граници на отговорност в живота ни. Когато изградим реална представа за нещата, които са в наш контрол, чувството за безсилие се изпарява като с магическа пръчка!
По-долу е и оригиналният текст на английски.
Камелия

Staying in Your Own Business
Byron Katie
I can find only three kinds of business in the universe: mine, yours, and God’s. (For me, the word God means “reality.” Reality is God, because it rules. Anything that‟s out of my control, your control, and everyone else‟s control, I call that God‟s business.)
Much of our stress comes from mentally living out of our own business. When I think, “You need to get a job, I want you to be happy, you should be on time, you need to take better care of yourself,” I am in your business. When I‟m worried about earthquakes, floods, war, or when I will die, I am in God‟s business. If I am mentally in your business or in God‟s business, the effect is separation. I noticed this early in 1986. When I mentally went into my mother‟s business, for example, with a thought like “My mother should understand me,” I immediately experienced a feeling of loneliness. And I realized that every time in my life that I had felt hurt or lonely, I had been in someone else‟s business.
If you are living your life and I am mentally living your life, who is here living mine? We‟re both over there. Being mentally in your business keeps me from being present in my own. I am separate from myself, wondering why my life doesn‟t work.
To think that I know what‟s best for anyone else is to be out of my business. Even in the name of love, it is pure arrogance, and the result is tension, anxiety, and fear. Do I know what‟s right for me? That is my only business. Let me work with that before I try to solve your problems for you.
If you understand the three kinds of business enough to stay in your own business, it could free your life in a way that you can‟t even imagine. The next time you‟re feeling stress or discomfort, ask yourself whose business you‟re in mentally, and you may burst out laughing! That question can bring you back to yourself. And you may come to see that you‟ve never really been present, that you‟ve been mentally living in other people‟s business all your life. Just to notice that you‟re in someone else‟s business can bring you back to your own wonderful self.
And if you practice it for a while, you may come to see that you don‟t have any business either and that your life runs perfectly well on its own.
Източник: http://espirited.com/

Публикувано в Избрани статии. Постоянна връзка.